Home / Business Intelligence / Kapsch completes GSM-R deployment on Benesov u Prahy – Votice rail section

Kapsch completes GSM-R deployment on Benesov u Prahy – Votice rail section

Czech railway infrastructure manager SŽDC has announced that the deployment of GSM-R along the 19 km-long Benešov u Prahy – Votice rail section has been completed.

“The construction of the GSM-R network has a crucial importance especially for operation reasons; its final impacts will be however perceived by passengers as well. It will allow not only simpler but also faster railway operation “, said Mr. Pavel Surý, Director General of SŽDC.

The project helps covering a part of Czech Rail Transit Corridor III with a GSM-R signal and is connected to the previous GSM-R network construction from Prague to Benešov which was completed at the end of last year. The construction corresponds in full to specifications of EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network) which ensures interoperability observance in Europe. The GSM-R signal in this section will serve not only for voice communication but is quite ready for future implementation of the ETCS European Train Control System (ETCS) Level 2 and higher.

The main content of the project was the construction of base stations which ensure GSM-R signal broadcasting along the above-mentioned line section and thus a connection between the network user and its central connection system. Such a connection has many specific requirements, e.g. priority calls, a safe data channel, transfer of control and signalling data.

The GSM-R network is being used for transmission of necessary data and voice information between the fixed railway infrastructure and mobile train units, for sending text messages and gradually replaces older, mostly analogue radio system on our railway lines. The GSM-R system is the most modern radio technology for wireless railway communication. Thanks to the use of this unified radio standard in whole Europe, we will achieve considerably simpler international operation and higher safety on such equipped railway lines.

Total estimated costs of the construction designated as GSM-R Benešov – Votice amounted up to CZK  72,7 million (VAT excluded). The project was co-financed by the European Union from its Cohesion Fund under the Operational Programme Transport. Kapsch CarrierCom s.r.o. was the construction’s supplier. 

Traťový úsek Benešov u Prahy – Votice pokrývá signál GSM-R

Traťový úsek Benešov u Prahy – Votice pokrývá signál GSM-R

Správa železniční dopravní cesty zavedla digitální rádiový systém GSM-R podél přibližně 19 km dlouhého traťového úseku Benešov u Prahy – Votice. Slavnostní ukončení stavby proběhlo dnes v železniční stanici Benešov u Prahy. „Výstavba sítě GSM-R je klíčová zejména z provozních důvodů, v konečném důsledku však její přínosy pocítí i cestující. Díky ní totiž dojde nejen ke zjednodušení, ale také k zrychlení železničního provozu,“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý. Systém GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) je mezinárodní standard bezdrátové komunikace v drážním prostředí. Výše uvedený dokončený projekt řeší pokrytí signálem GSM-R pro část 3. koridoru a navazuje tím na předchozí stavbu sítě GSM-R vedoucí z Prahy do Benešova, která byla ukončena v závěru minulého roku. Stavba plně odpovídá specifikaci EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network), která zajišťuje dodržení interoperability v Evropě. Signál GSM-R na tomto úseku nebude sloužit pouze pro hlasové spojení, ale je plně připraven na budoucí nasazení zabezpečovacího systému ETCS (European Train Control Systém) v úrovni 2 a výše. Hlavní náplní celého projektu byla výstavba základnových stanic, které zajišťují šíření signálu GSM-R podél uvedeného traťového úseku, a tudíž spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním spojovacím systémem. Takové spojení má řadu specifických požadavků, jakými je prioritní volání, bezpečný datový kanál, přenos řídicích a zabezpečovacích údajů. Síť GSM-R se využívá k přenosu potřebných datových a hlasových informací mezi pevnou železniční infrastrukturou a mobilními vlakovými jednotkami, k posílání textových zpráv a postupně nahrazuje na našich tratích starší, především analogové rádiové systémy. Systém GSM-R je nejmodernější rádiovou technologií pro bezdrátovou drážní komunikaci. Díky použití tohoto jednotného rádiového standardu v celé Evropě se výrazně zjednodušuje mezinárodní provoz a zvyšuje bezpečnost na takto vybavených tratích. Předpokládané celkové náklady stavby s názvem GSM-R Benešov – Votice činily 72 728 248 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až v maximální výši 56 131 638 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla společnost Kapsch CarrierCom s.r.o.

Check Also

Nokia's communications network to support railway operations on Malaysia's first mass rapid transit line

Nokia’s communications network to support railway operations on Malaysia’s first mass rapid transit line

Nokia has supplied a mission-critical communications network to LG CNS – a Korea-based systems integrator …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *